Sosyal Sorumluk Politikası

 • ARD Çevre Bilinci: İlgili tüm kanun ve yasal düzenlemeler ile belirlenen standartlara uymayı, çevre ile ilgili mümkün olan her alanda sürekli ölçülebilir geliştirmeler yapmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı, bunun için üretim süreçlerinde gerekli iyileştirmeleri sürekli yapmayı, mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir kaynaklar kullanmayı, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak üzere çalışmalar yapmayı, tüm faaliyetlerimizin çevre boyutlarını belirlemeyi ve çevresel etkileri mümkün olan en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmayı, çevrenin korunması ile ilgili tüm personele gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamayı,

 

 • ARD'de Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum:  Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarıyla beraber yerel ve uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların kurallarını takip etmeyi,

 

 • ARD'de Saygı ve Ahlak: Müşterilerimize, tedarikçilerimize, bütün çalışanlarımıza ve iletişim halinde olacağımız bütün kişi ve kuruluşlara genel saygı ve ahlak kuralları çerçevesinde yaklaşmayı, bütün çalışanlarımızın da bu çerçevede hareket etmesini sağlamayı,

 

 • ARD'de Müşteri Yönetimi: Bütün müşterilerimizin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; müşterilerimizin sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi,

 

 • ARD'de Tedarikçi Yönetimi: Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmalarının sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi,

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi, tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun,  tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,

 

 • ARD'de Eğitim: Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı,

 

 • ARD'de Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma,  tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını,

 

 • ARD'de Çocuk İşçilik: Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

 

 • ARD'de Rüşvet ve Yolsuzluk: Her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşında olmayı, sebebi her ne olursa olsun rüşvet alınmasının ve verilmesinin kesinlikle kabul edilmeyeceğini, rüşvet ve yolsuzluk aracılığıyla şirketimizle iş yapma teklifinde bulunan 3.taraflarla iş ilişkilerimiz kesinlikle devam edilmeyeceğini, şirketimiz dahilinde veya 3.taraflar nezdinde rüşvet ve yolsuzlukların tespit edilmesi halinde gerekli disiplin uygulamalarının derhal uygulamaya sokulacağını ve yasal işlemlerin derhal başlatılacağını,

 

 • ARD'de Disiplin: Yürürlükteki kanunlar, yasal düzenlemeler ve iç yönetmeliklerimize çerçevesinde disiplin uygulanmalarında bulunmayı,

 

 • ARD'de Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,

 

 • ARD'de İşe Alım: Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,

 

 • ARD'de Sendikalar: İşçilerin sendikalara üye olma ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi,

 

 • ARD'de Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,

 

 • ARD'de. Ücretler ve Ödemeler: Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini,

 

 • ARD'de İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi, 

 

 • ARD'de Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

 

 • ARD'de Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,taahhüt eder.